OSTROW24.tv - Ostrów Wielkopolski

Przetarg na trybunę Stadionu Miejskiego

1. Zamawiający.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Aleja Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 062-582-24-00, 062-736-62-41, 062-591-78-88,

faks: 062-591-82-06

 

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3. Przedmiot zamówienia (CPV: 31523200-0, 33192000-2, 33711900-6, 33761000-2, 34928480-6, 37482000-0, 39112000-0, 39121000-6, 39150000-8, 39224310-4, 39299300-7, 39831700-3).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia budynku trybuny głównej Stadionu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, szczegółowo wymienionego poniżej:

 

 1. Szafa ubraniowa BHP, 2-drzwiowa z ławką i zamkiem bębenkowym – typ BHP 800/2Ł, firmy KART-MAP – 24  szt,
 2. Szafa ubraniowa BHP, 2-drzwiowa z zamkiem bębenkowym – typ BHP 800/2, firmy  KART-MAP – 8  szt,
 3. Duża kolumna ratunkowa (z wyposażeniem) – typ 245925-73, firmy KAISER+KRAFT – 1  szt,
 4. Uniwersalne zestawy mebli do siedzenia – stół z czterema krzesłami – typ 609295-73, firmy KAISER+KRAFT – 7 szt,
 5. Biurko z elementami policzkowymi – typ 902430-73 firmy KAISER+KRAFT

Kontener na kółkach – typ 902431-73 firmy KAISER+KRAFT – 2 kpl.,

 1. Krzesła do ustawiania w stos – typ 609288-73, firmy KAISER+KRAFT – 36 szt.
 2. Regał wtykowy na duże obciążenia – typ 717204-73 firmy KAISER+KRAFT – 4 szt.
 3. Regały magazynowe pięciopółkowe – typ RM4 firmy KART-MAP – 2 szt.
 4. Profesjonalna garderoba z 8 wieszakami – typ 743679-73 firmy KAISER+KRAFT – 9 szt.
 5. Leżanka medyczna – typ 729886-73, firmy KAISER+KRAFT – 1 szt.
 6. Parawan metalowy III o wys. 160-170 cm., szer. 200-250 cm firmy  HABYS – 1 szt.,
 7. Zestaw MEDSPORT PRO 70, firmy HABYS – 1 szt.
 8. Stalowa szafka na przyrządy (leki) – typ 502689-73, firmy KAISER+KRAFT – 1 szt.
 9. Kaseta na klucze – typ 221767-73, firmy KAISER+KRAFT – 1 szt.,
 10. Maty profilowane z PCV – typ 982602-73,  10 x 1,0 mb firmy KAISER+KRAFT – 10 mb.
 11. Półki trójkątne do prysznica (PCV lub drut) – 12 szt.
 12. Drążek L- 300 z czterema haczykami – symbol – MHW 12 (wieszak) firmy MERIDA – 15 szt.
 13. Lustra prostokątne – symbol – LU 1 + WS 1, firmy MERIDA – 35 szt.
 14. Dozownik mydła w płynie – symbol D1S, firmy MERIDA – 30 szt.
 15. Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe – symbol – PZ1 firmy MERIDA – 25 szt.
 16. Pojedyncze ręczniki zielone (papierowe) – symbol – PZ21 firmy MERIDA – 5 kart.
 17. Kosz na zużyte ręczniki papierowe – symbol – B2A firmy MERIDA – 18 szt.
 18. Kosz na odpady z uchylną pokrywą – symbol – B7B firmy MERIDA – 35 szt.
 19. Kosz sanitarny na podpaski higieniczne:

–          symbol – B9A – 9 szt.

–          symbol – TO11  –   3 opak.

 1. Pojemnik na papier toaletowy MAXI – symbol – PT1 firmy MERIDA – 30 szt.
 2. Szczotka do toalety – symbol TASO3, firmy MERIDA – 30 szt.
 3. Tablica poglądowa z rzutem boiska – naścienna o wym.: 100×120 cm  – 2 szt.
 4. Mydło w płynie – symbol M7L – firmy MERIDA – 10 szt.
 5. Papier toaletowy – standard – symbol – PT20, firmy MERIDA – 100 szt.
 6. Prześcieradła papierowe w roli o szer. 60 cm – symbol MP12.1, firmy MERIDA – 2 szt.
 7. Worki na śmieci małe – poj. 20 litrów – symbol – W11 firmy MERIDA – 200 szt.
 8. Worki na śmieci duże – poj. 120 litrów – symbol – W41 firmy MERIDA – 100 szt.
 9. Piktogramy o treści :

a)            „W C” – damskie – 10 szt.

b)            „W C” – męskie – 10 szt.

c)            „W C” – dla niepełnosprawnych – 6 szt.

d)           „W C” – 4 szt.

e)            „LEKARZ” – 4 szt.

f)             „SĘDZIA” – 4 szt.

g)            „SZATNIA GOŚCI” – 2 szt.

h)            „SZATNIA  GOSPODARZY” – 2 szt.

i)              „SZATNIE  ZAWODNIKÓW” – 2 szt.

j)              „MAGAZYN” – 2 szt.

k)            „POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE” – 2 szt.

l)              „MONITORING” – 2 szt.

m)          „DZIENNIKARZE” – 2 szt.

n)            „WEJŚCIE  NA  TRYBUNĘ  GŁÓWNĄ” – 6 szt.

 

Miejsce wykonywania robót:

Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Piłsudskiego 64.

Montaż w pomieszczeniach według wskazań zamawiającego.

 

UWAGA!

Wymienione powyżej nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku
Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), zwanej w skrócie Pzp.

 

4. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia:

4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp:

1.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

oraz

5.      akceptują wzór umowy (załącznik nr 4),

6.      dokonali wizji lokalnej na obiekcie,

7.      udzielą gwarancji na montaż przedmiotu zamówienia na okres 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Powyższa gwarancja nie dotyczy wyposażenia, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymienionych w punktach 1 – 7 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia.

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, wykonawca przedstawia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy za zgodność z oryginałem następujące dokumenty:

1.      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

2.      podpisany załącznik nr 2, w którym znajdują się oświadczenia o:

–          posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

–          posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

–          znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

–          nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

–          akceptacji wzoru umowy,

–          dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie.

3.      pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

4.      opisy i fotografie obrazujące poszczególne oferowane elementy wyposażenia (wraz z ich parametrami technicznymi), określające ich wygląd i kolorystykę przygotowane w taki sposób, aby zamawiający mógł stwierdzić czy są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

5.      w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie:

–     wymagane jest złożenie dokumentu, z którego wynika sposób reprezentacji wykonawcy,

–     jeśli wyznaczono pełnomocnika – należy załączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa określającego zakres,

–     dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 składa oddzielnie każdy z podmiotów.

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.      W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

2.      Wszelką korespondencję do zamawiającego należy kierować pod adres podany
w pkt 1 SIWZ.

3.      Korespondencję do wykonawcy zamawiający będzie kierował na jego adres podany na formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego o każdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres wykonawcy będzie uznana za skutecznie złożoną temu wykonawcy.

4.      Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

–          Lucjan Kołodziej – kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego w Wydziale Inwestycji i Rozwoju – w zakresie przedmiotu zamówienia,  tel. 062-58-22-328,

–          Krzysztof Harych – kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Inwestycji i Rozwoju – w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
tel. 062-58-22-324,

którzy udzielać będą informacji w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

 

9. Wymagania dotyczące wadium.  

W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

 

10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.   Ofertę stanowią:

–          formularz ofertowy (załącznik nr 1),

–          dokumenty wymagane w pkt 7 SIWZ,

–          oświadczenie dotyczące podwykonawców (załącznik nr 3),

2.      Ofertę należy przygotować na dołączonych drukach lub według dołączonego wzoru.

3.   Oferta musi zawierać na załączniku nr 1 – formularz ofertowy:

–          podaną w złotych cyfrowo i słownie cenę ryczałtową oferty,

–          stawkę podatku VAT,

–          niezbędne informacje dot. każdego oferowanego elementu wyposażenia pozwalające na ich identyfikację, (np. nazwę producenta, nr produktu) pozwalające stwierdzić zamawiającemu, jaki produkt oferuje wykonawca,

–          informację o okresie gwarancji udzielonej na okres 2 lat,

–          informację o danych kontaktowych wykonawcy, zgodnie z pkt 8.3. SIWZ.

4.   W oświadczeniu o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (załącznik nr 3) należy, poprzez skreślenie słowa „powierzam” lub „nie powierzam”, określić się co do ich udziału w realizacji zamówienia. W przypadku powierzenia należy wypełnić dalszą część załącznika nr 3. Niezałączenie lub brak wypełnienia tego załącznika (w całości lub części) oznaczać będzie, że wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami.

 1. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca złoży w ofercie taki dokument, z którego jasno i bez wątpliwości będzie wynikać, że produkt ten odpowiada jakości produktowi wymienionemu z nazwy w SIWZ (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp).
 2. Ofertę należy przygotować w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Wszelkie tłumaczenia na język polski, jeśli nie są złożone w formie oryginału, muszą być poświadczone przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy za zgodność z oryginałem.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką. Jeśli wyznaczono pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa określającego zakres.
 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej                     w następujący sposób:

·         nazwa i adres zamawiającego  

 • napisy:

 

„Dostawa i montaż wyposażenia – Stadion Miejski.

OFERTA – NIE OTWIERAĆ PRZED: 15.07.2009 r., godz. 1415

 

12. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15 lipca 2009 r. do godz. 1400
w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, Referat Zamówień Publicznych, pokój 324 (III piętro).

 

13. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2009 r. o godz. 1415 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18,  pok. 324 (III piętro).

 

14. Termin związania ofertą.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

 

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z zakupem, dostawą (transport oraz rozładunek w budynku trybuny głównej Stadionu Miejskiego) oraz montażem wyposażenia, o którym mowa w punkcie 3 SIWZ w sposób wskazany przez zamawiającego. Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.

 

UWAGA:

Jeśli cena oferty wyrażona liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, zamawiający przyjmie za prawidłową cenę wyrażoną słownie.

 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryte­rium:

cena  –  100 %

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta, która uzyska największą ilość punktów.

 

 1. Punktacja obliczona zostanie wg wzoru:

 

                                                                    oferta z najniższą ceną

ilość punktów   =  ——————————————-   x 100

                       cena oferty ocenianej

 

 

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1.       Jeżeli interes prawny wykonawcy w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku ich zaniechania, wykonawca może wnieść pisemny protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia protestu.

2.       Protest wnosi się w siedzibie zamawiającego: pokój 324 (III piętro).

3.       Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 206.000 euro, w związku z czym stosuje się przepisy ustawy dotyczące odwołań i skarg zamieszczone w dziale VI ustawy Pzp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrów Wielkopolski, 7 lipca 2009 r.

załącznik nr  1

FORMULARZ OFERTOWY

 

Oferujemy dostawę i montaż wyposażenia budynku trybuny głównej Stadionu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim szczegółowo wymienionego poniżej:

 

 1. Szafa ubraniowa BHP, 2-drzwiowa z ławką i zamkiem bębenkowym
  producent/typ: …………………………………………………………………-  24  szt.
 2. Szafa ubraniowa BHP, 2-drzwiowa z zamkiem bębenkowym
  producent/typ: ……………………………………………………………………- 8  szt.
 3. Duża kolumna ratunkowa (z wyposażeniem) 

producent/typ: ……………………………………………………………………- 1  szt.

 1. Uniwersalne zestawy mebli do siedzenia – stół z czterema krzesłami  producent/typ:…………………………………………………………………… – 7 szt.
 2. Biurko z elementami policzkowymi, kontener na kółkach

producent/typ:………………………………………………………………….. – 2 kpl.

 1. Krzesła do ustawiania w stos   

producent/typ:………………………………………………………………….. – 36 szt.

 1. Regał wtykowy na duże obciążenia     

producent/typ:…………………………………………………………………… – 4 szt.

 1. Regały magazynowe pięciopółkowe 

      producent/typ:…………………………………………………………………… – 2 szt.

 1. Profesjonalna garderoba z 8 wieszakami  producent/typ:…………………………………………………………………… – 9 szt.
 2. Leżanka medyczna

producent/typ: …………………………………………………………………… – 1 szt.

 1. Parawan metalowy III o wys. 160-170 cm., szer. 200-250 cm producent/typ:……………………………………………………………………. – 1 szt.
 2. Zestaw MEDSPORT PRO 70, producent/typ:…………………………………………………………………….- 1 szt.
 3. Stalowa szafka na przyrządy (leki)  producent/typ:…………………………………………………………………… – 1 szt.
 4. Kaseta na klucze

producent/typ: …………………………………………………………………… – 1 szt.

 1. Maty profilowane z PCV  producent/typ:………………………………………………………………….. – 10 mb.
 2. Półki trójkątne do prysznica 

producent/typ:………………………………………………………………….. – 12 szt.

 1. Drążek L- 300 z czterema haczykami  producent/typ:………………………………………………………………….. – 15 szt.
 2. Lustra prostokątne

producent/typ:…………………………………………………………………..- 35 szt.

 1. Dozownik mydła w płynie producent/typ:………………………………………………………………….. – 30 szt.
 2. Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe producent/typ:………………………………………………………………….. – 25 szt.
 3. Pojedyncze ręczniki zielone (papierowe) producent/typ:………………………………………………………………….. – 5 kart.
 4. Kosz na zużyte ręczniki papierowe producent/typ:………………………………………………………………….. – 18 szt.
 5. Kosz na odpady z uchylną pokrywą producent/typ:………………………………………………………………….. – 35 szt.
 6. Kosz sanitarny na podpaski higieniczne:
  1. producent/typ:……………………………………………………………..9 szt.
  2. producent/typ:………………………………………………………….. 3 opak.
 7. Pojemnik na papier toaletowy MAXI producent/typ:………………………………………………………………….. – 30 szt.
 8. Szczotka do toalety

producent/typ:………………………………………………………………….. – 30 szt.

 1. Tablica poglądowa z rzutem boiska – naścienna o wym.: 100×120 cm

producent/typ: …………………………………………………………………… – 2 szt.

 1. Mydło w płynie

producent/typ:………………………………………………………………….. – 10 szt.

 1. Papier toaletowy – standard  producent/typ:………………………………………………………………… – 100 szt.
 2. Prześcieradła papierowe w roli o szer. 60 cm  producent/typ:…………………………………………………………………… – 2 szt.
 3. Worki na śmieci małe – poj. 20 litrów producent/typ:………………………………………………………………… – 200 szt.
 4. Worki na śmieci duże – poj. 120 litrów producent/typ:………………………………………………………………… – 100 szt.
 5. Piktogramy o treści :

a)            „W C” – damskie – 10 szt.

b)            „W C” – męskie – 10 szt.

c)            „W C” – dla niepełnosprawnych – 6 szt.

d)           „W C” – 4 szt.

e)            „LEKARZ” – 4 szt.

f)             „SĘDZIA” – 4 szt.

g)            „SZATNIA GOŚCI” – 2 szt.

h)            „SZATNIA  GOSPODARZY” – 2 szt.

i)              „SZATNIE  ZAWODNIKÓW” – 2 szt.

j)              „MAGAZYN” – 2 szt.

k)            „POMIESZCZENIE  GOSPODARCZE” – 2 szt.

l)              „MONITORING” – 2 szt.

m)          „DZIENNIKARZE” – 2 szt.

n)            „WEJŚCIE  NA  TRYBUNĘ  GŁÓWNĄ” – 6 szt.

 

 

 

za cenę:

wartość brutto: ……………………………… zł

wartość brutto słownie: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

przy uwzględnieniu ……… stawki podatku VAT

 

Na montaż wyposażenia udzielamy gwarancji na okres 2 lat (słownie: dwóch lat) licząc
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

 

 

 

 

 

dane kontaktowe wykonawcy/pieczątka firmowa:

nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

tel./faks.: …………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….                 …………………………………………………………..

miejscowość i data                                                      podpis i pieczątka                                                                                    upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

załącznik nr 2

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

(dane wykonawcy / pieczątka firmowa)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA

 

 

 

Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia budynku trybuny głównej Stadionu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim szczegółowo wymienionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 

–          posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

–          posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

–          znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

–          nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

oraz

–          akceptujemy wzór umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………            …………………………………………………………….

  miejscowość i data                                                      podpis i pieczątka

                                                                               upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

 

Art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)       wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)       wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3)       wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro­wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni prze­widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko­nania decyzji właściwego organu;

4)       osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za prze­stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie­lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)       spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)       spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)       spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)       osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)       podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)   wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)       wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)       złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępo­wania;

3)       nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4)       nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

POLECANE NEWSY
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx
()
x