Nauczyciele ze szkół powiatowych nagrodzeni

Udostępnij
Tweet

Poniżej przedstawiamy listę laureatów Nagród Starosty Ostrowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2022 r. wraz z uzasadnieniem.

(1)Jarosław Paszkiewicz – dyplomowany i charyzmatyczny nauczyciel matematyki, który nauczanie z przedmiotu realizuje swoim programem autorskim wykraczając poza ramy podręczników. Jest recenzentem wewnętrznym podręczników i zbiorów zadań dla szkół średnich Poznańskiego Wydawnictwa SENS oraz organizatorem konkursów i warsztatów matematycznych dla uczniów miasta i powiatu ostrowskiego a jego uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki maturalne lokując się w ścisłej czołówce Wielkopolski.

(2)Justyna Kociemba – Żulicka – polonista i biegła sądowa z zakresu kultury języka. Sekretarz w Ostrowskim Towarzystwie Naukowym. Publikowała w „Języku a Kulturze”. Jej teksty znajdują się również w książkach „Język. Stereotyp. Przekład”, „Kultura Lokalna”, „Okruchy PRL-u”. Autorka „Małego słownika erotyzmów polskich”, współautorka materiałów ćwiczeniowych dla maturzystów. Czynna egzaminatorka maturalna oraz wykładowczyni na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. W 2022 roku została wpisana na ministerialną listę ekspertów awansu zawodowego nauczycieli.

(3) Iwona Wendt – Nauczyciel matematyki, przez wiele lat wicedyrektor. Osoba kreatywna, dostrzegającą potrzeby uczniów, doskonaląca swój warsztat pracy, dzięki czemu jej lekcje matematyki są atrakcyjne i zachęcające do nauki. W ramach spotkań III Kroków do Kariery zaprasza do szkoły osoby, które pokazują uczniom, że warto się uczyć, doskonalić umiejętności i być ciekawym świata. Zaangażowana w akcje charytatywne w tym m.in. zbiorek darów dla potrzebujących na Ukrainie. Od roku 2017 prowadzi stronę ,,I-wendty matematyczne’’, gdzie dzieli się swoimi dobrymi praktykami w zakresie nauczania matematyki.

(4) Wojciech Kałuża
Kreatywny nauczyciel języka polskiego, który z zaangażowaniem, pasją i nienaganną dykcją wypełnia swoje obowiązki, czego przykładem są m.in. opieka nad samorządem szkolnym, redagowanie razem z uczniami gazetki szkolnej, przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, spektaklach i imprezach. Osoba oddana na rzecz filmu i teatru. W ramach szkolnego teatru przygotowuje spektakle teatralne. Współpracuje z łódzką filmówką organizując wyjazdy z przyszłymi adeptami kamery oraz spotkania lokalne na większość przedsięwzięć filmowych, które są organizowane w naszym mieście.

(5) Artur Kurczaba – w swojej pracy zawodowej duży nacisk kładzie na przygotowywanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych, w których młodzież chętnie uczestniczy i uzyskuje wysokie lokaty. Na bieżąco współpracuje z Komendą Policji organizując wykłady i warsztaty dla uczniów o profilu prawno-policyjnym z zakresu prawa karnego oraz musztry policyjnej. Współpracuje również z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, Powiatowym Centrum Śledczym, Prokuraturą Okręgową w organizacji zajęć przedmiotowych. Przygotował i zrealizował innowacyjny projekt edukacyjny „Młodzież kontra cyberrzeczywistość”.

(6) Sabina Przepiórka nauczyciel dyplomowany, wieloletni wicedyrektor. Inspiruje w szkole liczne inicjatywy mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły m.in. angażuje się w organizacje kwalifikacyjnych kursów zawodowych i organizację Branżowej Szkoły II stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Motywuje nauczycieli do organizacji konkursów przedmiotowych oraz przygotowania uczniów do konkursów zawodowych: ,,Najlepszy w zawodzie fryzjer”. Ogólnopolskiego konkursu dla Młodych krawców i Projektantów „Mała Pętelka”, Konkursu ,,Kreacje-inspiracje„.

(7)Agnieszka Sikora nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSB-E. Wspiera uczniów w działaniach samokształceniowych, przygotowuje ich do udziału w olimpiadach, konkursach geodezyjnych i zawodoznawczych. W ubiegłym roku szkolnym drużyna Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych zapewniła sobie uczestnictwo w etapie ogólnopolskim w Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Współpracuje z licznymi instytucjami, w tym szczególnie zaangażowana na rzecz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i Okręgowej w Poznaniu. Autorka i recenzentka zadań egzaminacyjnych. Członek Zespołu Krajowego ds. egzaminów zawodowych w zawodach technik geodeta i technik elektroenergetyk transportu szynowego.

(8) Renata Jakubczyk – zaraża swoim entuzjazmem do nauki angielskiego i niemieckiego, a jej animusz przekłada się na tysiące innych działań. Wolontariusz, komendant, obozu w Boszkowie. Organizuje jego życie od pierwszego śledzia do namiotu po ostatniego uczestnika. Współpracuje z wieloma instytucjami bez decyzji których funkcjonowanie zgodne z prawem nie byłoby możliwe. Prowadzi dokumentację, pozyskuje wolontariuszy, i zajmuje się zaopatrzeniem. Założyła Szkolny Klubu Żeglarskiego CzyZSTa Energia, jest też aktywnym współorganizatorem szkolnych projektów Erasmus plus. Pisze projekty, tłumaczy, pozyskuje partnerów, prowadzeni zajęcia dla uczestników projektu promuje szkołę i powiat.

(9) Gabriela Sznajder nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, a także podstaw przedsiębiorczości w ZST-E CKU. Fascynuje ją szczególnie historia regionu. Współpracowała z Pamiętnikiem Biblioteki Kórnickiej, Ostrowskim Towarzystwem Naukowym, lokalnymi gazetami. Opublikowała ponad 20 artykułów poświęconych głównie historii ziemi ostrowskiej a także Górnego Śląska. Stara się zaszczepić zainteresowania dziejami „małej Ojczyzny” wśród uczniów, prowadząc w różnych formach zajęcia pozalekcyjne. Jej podopieczni zostali nagrodzeni lub wyróżnieni za swoje prace w wielu projektach regionalnych i ogólnopolskich. Jeden z nich to Ogólnopolski Konkurs „Historia Bliska” organizowany przez IPN Poznań pod nazwą „Wielkopolskie dwory i ich mieszkańcy”.

CZYTAJ  Dziecko wypadło z balkonu❗

(10)Monika Białas – nauczyciel – pedagog niezwykle zaangażowany w życie szkoły i internatu szkolnego w Zespole Szkół w Przygodzicach Jako przewodnicząca szkolnego zespołu wychowawczo profilaktycznego, wspiera wychowawców klasowych szczególnie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dzięki jej zaangażowaniu uczniowie i mieszkańcy internatu mogą się czuć w szkole jak w we własnym domu. Młodzież obdarza ją zaufaniem, dzięki czemu łatwiej rozwiązuje nawet bardzo osobiste problemy. Rozwija u swoich uczniów i wychowanków umiejętność samodzielnego działania, inspiruje do rozwijania zainteresowań, przygotowuje do udziału w konkursach i wolontariacie oraz organizuje samopomoc koleżeńską.

(11) Patrycja Kryjom – Wspiera merytorycznie, organizacyjnie i praktycznie uczniów. Pomaga rodzicom poradzić sobie z tą trudną sytuacją jaką jest dla nich wiadomość o niepełnosprawności ich dziecka. Jest organizatorką programu „Laboratoria przyszłości”, dzięki któremu szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne. Pomysłodawczyni i organizator Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego, organizatorka wyjazdów na wystawy fotograficzne dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Pomysłodawczyni, organizatorka i współautorka Książki kucharskiej dla absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

(12)Izabela Garyantesiewicz – od ponad 20 lat prowadzi klasę skrzypiec w ZSM, pełni również funkcję prowadzącej drugich skrzypiec w Filharmonii Kaliskiej. Z zespołem tym koncertowała w kraju i za granicą, jako muzyk uczestniczyła także w trasach koncertowych orkiestry Sinfonia Varsovia po Japonii i Niemczech. Jako solistka i kameralistka brała udział w licznych koncertach, uświetniających życie kulturalne naszego regionu. Wielu spośród jej uczniów odniosło sukcesy na bardzo prestiżowych konkursach w kraju i za granicą. m.in.: w Japonii, Włoszech, Serbii. Laureatka Srebrnego Medalu za długoletnią służbę na rzecz kultury.

(13) Agata Wojciechowska – Szelerska pedagog w Bursie Szkolnej. Organizuje zajęcia wspomagające proces adaptacji, integracji, kształtujące poczucie własnej wartości i osobowości wychowanków, wskazuje jak dbać o piękno języka ojczystego. Od lat udziela pomocy z języka polskiego wychowankom, mającym trudności w opanowaniu przedmiotu jak również wspomaga maturzystów w przygotowaniach do egzaminu. Organizuje ogólnobursowe dyktanda pt. „My się byków nie boimy!” Współorganizatorka happeningu „Czytaj książki. Będziesz Wielki”. Opiekun kółka dziennikarskiego, które redaguje bursową gazetkę „Bursonoga”. Realizuje własny program edukacji fotograficznej „W obiektywie wychowanka”.

(14) Bernadeta Matysiak – nauczyciel baletu w MDK. Jak sama mówi praca z dziećmi jest jej pasją, uczy pokory i odpowiedzialności, jak również rozwija oraz pozwala realizować nowe wyzwania. Dzieci są dla niej inspiracją do tworzenia nowych choreografii. Prowadzone przez nią grupy taneczne uczestniczą w większości imprez organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury. O wysokim poziomie pracy świadczą najwyższe laury zdobywane przez młode tancerki na międzynarodowych festiwalach. Ostatnie osiągnięcia to Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Summer Art Symphony Ryga 2022 w Łotwie oraz grad pierwszych miejsc za solówki i duety. Podobnie na Międzynarodowym Festiwal „DANCE SUPER STAR – 2022”.

(15)Hanna Olejnik – prowadzi zajęcia dziennikarsko-filmowe, teatralne, a od tego roku szkolnego również filmowo – aktorskie w MDK. Wprowadza wychowanków w tajniki sztuki dziennikarskiej dbając o wysoki poziom merytoryczny i formalny wszelkich działań młodych dziennikarzy. Przekazuje zasady etyki dziennikarskiej oraz rzetelności pracy informacyjnej. Wspólnie z wychowankami opracowuje i wydaje gazetę „Nasze eMDK”, kręci filmowe materiały reklamujące działania Młodzieżowego Domu Kultury. Podczas tych swoich zajęć przekazuje młodym uczestnikom, że istotne w poczynaniach są: pokora, szacunek wobec innych oraz obserwacja: ludzi, ich zachowań, świata wokół.

(16) Renata Skrzypczak – wicedyrektorka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Osoba dobrze zorganizowana i empatyczna. Oprócz działalności diagnostycznej, terapii EEG biofeedback, doradztwa zawodowego prowadzi sieć wsparcia i współpracy dla nauczycieli szkół podstawowych. Dba o przyjazną atmosferę w pracy organizując wycieczki, imprezy okolicznościowe, wyjazdy na imprezy kulturalne. Jest współzałożycielem i skarbnikiem Stowarzyszenia Wspierającego działalność Statutową Poradni „Razem Damy Radę”.

CZYTAJ  Zginął spadając przy szpitalu

(17) Jerzy Lisiak kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych w szkole w Przygodzicach. Nadzoruje kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, rolnik, technik rolnik oraz pszczelarz, które cieszą się ogromną popularnością wśród słuchaczy. Organizuje szkolenia dla uczniów z obsługi wózków widłowych, kombajnów zbożowych, dotyczące ochrony roślin oraz z zakresu BHP w rolnictwie korzystając z pomocy przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i KRUS. Organizuje spotkania młodzieży w szkole z przedstawicielami firm rolniczych oraz weterynarzami. Współpracuje również z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Angażuje się w realizację projektów skierowanych do uczniów i finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

(18) Magdalena Wojtasz – mimo pełnienia funkcji dyrektora od dwóch lat posiada osiągnięcia w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły, organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, tworzeniu nowoczesnej bazy dydaktycznej, rozwijaniu działalności pozalekcyjnej. Z zaangażowaniem dba o przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek: dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz nawiązuje współpracę z nowymi partnerami. Potwierdzeniem tych działań jest nagroda od Polskiego Związku Stowarzyszeń i Racjonalizatorów nagroda „ZST- Przyjacielem Młodzieży” dla jednej z dwóch szkół w Polsce. Systematycznie pozyskuje środki od sponsorów na duże remonty i doposażenie szkoły.

(19)Tomasz Guliński – dyrektor w Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przygodzicach. Z jego inicjatywy rozpoczął się generalny remont internatu szkolnego W ostatnim czasie w szkole powstała nowoczesna strzelnica multimedialna do zajęć dla klas mundurowych, stowarzyszeń i organizacji. Realizował projekty np. Cyfrowa Szkoła Wielkopolski 2020 oraz Ligi Przedmiotowe w ramach, których szkoła pozyskała bardzo duże wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu: laptopów, tabletów, aparatu cyfrowego. Szkoła od 2019 roku słynie z nowych kierunków: technik weterynarii i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, które cieszą się ogromnym powodzeniem.

(20) Beata Serbakowska dyrektor, który mimo iż od wielu lat kieruje szkołą jej pełna energii, pomysłów i inwencji. Trafnie diagnozuje potrzeby i oczekiwania różnych grup niepełnosprawności co znajduje odzwierciedlenie w programie rozwoju szkoły. Dba o poszanowanie godności osobistej. Pielęgnuje tradycje szkoły i tworzy jej indywidualny wizerunek. Życzliwa, zdecydowana i zawsze chętna do pomocy. Potrafi podejmować ważne decyzje, mające istotny wpływ na funkcjonowanie placówki. Realizuje misję szkoły: „Nie takie ważne, żeby człowiek wiedział, ale żeby dobrze wiedział; nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał; nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

(21) Dariusz Kaczmarek – Menadżer, który realizuje wciąż nowe pomysły i wizje, aby zapewnić szkole sukcesy a młodzieży możliwość rozwoju. Wprowadza nowe kierunki kształcenia, unowocześnia proces kształcenia zawodowego oraz zaplecze dydaktyczne. Doskonale rozumie potrzeby i oczekiwania uczniów, nauczycieli pracowników i środowiska lokalnego. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami oraz firmami branży gastronomiczno-hotelarskiej, fryzjerskiej, odzieżowej i reklamy w ramach umów partnerskich. Jest organizatorem Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody, Ostrowskiego Festiwalu Smaków Regionalnych Targów Turystycznych, Targów Pracy i Edukacji Zawodowej stałych przedsięwzięć z kalendarza imprez promujących szkolnictwo zawodowe. Nagrodę Starosty Ostrowskiego z okazji DEN w 2022 r. otrzymuje Dariusz Kaczmarek.

(22) Marzena Mocek – dyrektor, która na przestrzeni dwudziestu lat kierowania placówką d ba o wszechstronny rozwój wychowanków poprzez stworzenie im w Bursie możliwości rozwijania zainteresowań i talentów. Wspomaga akcje kształtujące u wychowanków postawy szacunku i pomocy drugiemu człowiekowi. W ostatnim okresie nadzorowała bardzo rozległe działania związane z termomodernizacją budynku, w tym wymianę dachu wraz z montażem fotowoltaiki, wymianą okien, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, oraz generalnego remontu pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla wychowanków. W ramach polepszenia dostępności przystosowała pomieszczenie mieszkalne wraz z windą dla osób niepełnosprawnych.

POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

28 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Kasia
11 miesięcy temu

Gołym okiem widać że zarobki proporcjonalne do uśmiechu

roman
11 miesięcy temu

I znowu piszecie ” nagrody ” a czemu nie piszecie takie ostatnio modne słowo przy różnych wyróżnieniach – ” stypendia ” ?

Socjal
odpowiada  roman
11 miesięcy temu

Ostatnio modne słowa to gdzie, kiedy, komu i ile za węgiel dają.

roman
odpowiada  Socjal
11 miesięcy temu

jak „dają ” to chyba za darmo ??

roman
odpowiada  Socjal
11 miesięcy temu

jak „dają” to za darmo !!

Inny zawod ale też ciężki i bez dodatkow
11 miesięcy temu

Jak sie nie podoba to zawsze można zmienic zajęcie w czym problem, ps, ale z tego co słyszałem nie ma masowych zwolnień ze szkoły dlaczego bo im pasuje i tyle.

Jasiu
11 miesięcy temu

fajniutka ta po prawej

Wasyl
odpowiada  Jasiu
11 miesięcy temu

Jak nazwisko?

niewysoki Jarek
11 miesięcy temu

Mr Rajski jest dosłownie wszędzie ……

Kris
odpowiada  niewysoki Jarek
11 miesięcy temu

Przyspawany do stołka.

J23
11 miesięcy temu

A poziom nauczania spada, spada, spada…połowa nagrodzonych to pupile starosty

Woźny Heniu.
11 miesięcy temu

Nauczyciele nagrody dostają a naukowcy stwierdzili że IQ obywateli systematycznie spada. Czyja to wina?

Lila
11 miesięcy temu

Nauczyciel to zawód paradoksów,niby uczą a własną osobą pokazują jak marnie są wynagradzani za lata własnej nauki i inwestycji w siebie i wcale nie jest to złośliwość z mojej strony, dzieci to widzą i wyciągają wnioski

Dawny uczeń
odpowiada  Lila
11 miesięcy temu

Jak długo szkoła będzie państwowa, przymusowa, tak długo nauczyciel to nie zawód a posada. Żłób, koryto, paśnik, wedle uznania.

Ostatnio edytowany 11 miesięcy temu by Dawny uczeń
Adam
11 miesięcy temu

Wspaniały ten na Starosta, kochany człowiek dla swoich.
Może by tak w końcu zadbał o pracowników, zarobki komediowe.

Co?
odpowiada  Adam
11 miesięcy temu

Za co podwyżki? A ile godzin pracuje nauczyciel w miesiącu? Jeśli podwyżki to 8 godzin min w szkole powinni być, codziennie!!!

Gg
odpowiada  Co?
11 miesięcy temu

Nauczyciel pracuje więcej niż 8h dziennie, kto poprawia wypociny twojego pupila, kretynie? Wiesz ile to zajmie czasu, nie licząc wielu innych, o których nie masz pojęcia więc nie pisz.

Matka
odpowiada  Gg
11 miesięcy temu

Najpierw to Wy się poprawcie.

Prawda
odpowiada  Gg
11 miesięcy temu

Co dzisiaj znaczy osoba nauczyciel? Co reprezentuje swoją osobą dzisiaj nauczyciel i jakie wartości do życia pożyteczne wnosi nauczyciel? Żadnych. I czyja to wina? Nawet młodzież pluje na was. Ta którą uczycie, O kultury, O szacunku.. nawet miejsca w autobusie nie potrafią ustąpić. (nie wszyscy) Nowoczesna młodzież jest dzisiaj ,indywidualna’ a steruje się nią globalnie

Kris
odpowiada  Prawda
11 miesięcy temu

Młodzież dzisiaj nie potrafi współpracować nawet z rówieśnikami. Zeby ich przystosować do późniejszego życia musi być szkoła zycia. Konieczny pobór do zasadniczej służby wojskowej.

Co?
odpowiada  Co?
11 miesięcy temu

To sobie poprawiaj w szkole na salce a nie w domu, jak obiad gotujesz. Ludzie też nadgodziny pracują. Policz Twoje godz wolne w całym roku to Ci wyjdzie że 10h min musisz pracować. A jak Ci źle pseudopracowanie to do mahle..

Dawny uczeń
odpowiada  Co?
11 miesięcy temu

Te ich zadawane „wypociny” to coś jakby dorosłemu robotę do domu dawać. Swoje w pracy zrobił a jeszcze w domu ma robić. Stare pierdusy od 100 lat przeszło przyzwyczaiły się że mają pewne koryto państwowe i przymusowo sprowadzanych klientów i to buduje ich mit ważności, a papiery pedagogiczne robią za wyższe wykształcenie. Tłuką w koło to samo przez lata i tacy z nich spece od sprawdzianów dla 10 latków. Nie przetłumaczysz.

rodzic bąbelka
odpowiada  Co?
11 miesięcy temu

znasz się

Uczeń
11 miesięcy temu

Pani Agnieszka Sikora, piękna kobieta

Namiętny Zbychu
odpowiada  Uczeń
11 miesięcy temu

Która to? Dej jakie foto.

Joker
odpowiada  Namiętny Zbychu
11 miesięcy temu

Ta w kiecce w kwiotki. A teraz możesz zakręcić śmigłem.

Namiętny Zbychu
odpowiada  Joker
11 miesięcy temu

No… Niunia przeciętna ale to kwestia gustu te dwie obok też owszem można by czemu nie.

Dzięcioł
odpowiada  Uczeń
11 miesięcy temu

w którym miejscu ?????

28
0
Napisz co o tym sądziszx