Zobacz zaplanowane inwestycje w 2013 roku

Udostępnij
Tweet

Radni na sesji w dniu 27 grudnia 2012r. uchwalili i przyjęli budżet Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2013. – Utrzymujemy poziom inwestycji, w 2013 tylko z budżetu miasta wydamy blisko 30 milionów na inwestycje. Blisko drugie tyle wydadzą spółki komunalne. Nie zadłużamy się nadmiernie, by być przygotowanym do kolejnej perspektywy unijnej – mówił na sesji Prezydent Jarosław Urbaniak.

– Jest to budżet gospodarny, odważny i utrzymujący miejskie finanse w bardzo dobrym stanie. To ma duże znaczenie, bo dzięki niskiemu zadłużeniu, możemy spokojnie wnioskować o dofinansowanie, ponieważ mamy środki na wkłady własne poszczególnych projektów. Dzięki stabilnym finansom utrzymujemy wysoką ocenę ratingową ( kolejny rok ocena A- z perspektywą stabilną), a to z kolei ma wpływ na nasze obligacje.

Zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest bardzo dużo – to przede wszystkim budowa Sali przy SP 11, budowa i modernizacja dróg, budowa oświetlenia, rozpoczęcie modernizacji budynku Starej Biblioteki, budowa boisk przy Gimnazjum nr 1 i przy ulicy Krętej, wsparcie inicjatywy lokalnej, potężny projekt termomodernizacyjny realizowany w trzech szkołach ( SP 5, Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej i SP 11), modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt, budowa skateparku, budowa trzech placów zabaw – tym razem przy przedszkolach. Na potrzeby miasta trzeba patrzeć całościowo i zaspokajać te potrzeby, które są najpilniejsze.

Poza tym musimy likwidować zapóźnienia, które zostały zrobione. Myślę tu o kwestii północnego Pruślina, gdzie takie zapóźnienie nie sięga dwóch lat mojej kadencji, ani ponad dwudziestu lat istnienia w Ostrowie samorządu, ale czasów, od kiedy powstało to osiedle. Tam nie ma metra kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, tam, tak naprawdę, nie ma metra położonego asfaltu. Ulice z północnego Pruślina widać już w budżecie na 2013 rok, ale jest to zadania na kilka kadencji.

Priorytetem, niezmiennie, od samego początku, jest to, że realizujemy te inwestycje, na które uda nam się pozyskać pieniądze. Dlatego w budżecie na 2013 rok są zadania, które będziemy wykonywać w momencie, kiedy uda nam się uzyskać dofinansowanie zewnętrzne – mając już na te cele zabezpieczoną część wkładu własnego. Liczba inwestycji realizowanych i finansowanych z budżetu samorządu miejskiego ma także wpływ na kondycję firma z Ostrowa i okolic. Ponieważ to są potężne zadania np. drogowe. Oprócz inwestycji realizowanych z budżetu – a jest ich ponad sto – osobną pulę na realizację inwestycji i zadań mają spółki komunalne.

Tutaj wymienić należy m.in. rozpoczęcie budowy mieszkań dla systematycznych przez MZGM, realizacja programu „mieszkania dla zaradnych”, dalsza wymiana rur ciepłowniczych przez OZC, wdrażanie projektu Ostrowskiego Biletu Elektronicznego przez MZK i zakup autobusu, budowa ścieżki dla rowerzystów wokół zalewu Piaski – Szczygliczka czy budowa RZZO. To kolejne miliony inwestowane w Ostrowie Wielkopolskim – podkreśla Prezydent Jarosław Urbaniak.

Planowana kwota dochodów budżetu na 2013 rok to 186 884 183 zł,
Planowana kwota wydatków budżetu na 2013 rok to 190 784 183 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 161 377 318 zł, wydatki na inwestycje – 29 406 865 zł.

Prognozowanie zadłużenie budżetu – 37,64%% ( przy limicie ustawowym 60%).

Na utrzymanie i remonty dróg zaplanowano w budżecie na 2013 rok 26 milionów 850 856zł. W tym zadaniu są środki na remonty wiat przystankowych ( 60 tysięcy złotych), rekompensata finansowa dla MZK ( 6 milionów 438 230 zł), remonty i bieżące utrzymanie dróg – 17 milionów 339 152 zł.

Gospodarka mieszkaniowa 7 067 730 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5 milionów 141 730 zł, którą przeznacza się na wykupy i odszkodowania za grunty np. pod budowę dróg.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to 1 milion 673 366 zł.

Oświata i wychowanie – 66 milionów 343 589 zł
W tym:
Szkoły podstawowe 28 milionów 871 886 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 318 717 zł
Przedszkola 17 milionów 119 447 zł
Przedszkola specjalne 215 341 zł
Gimnazja 18 milionów 876 974 zł
Dowożenie uczniów do szkół 71 300 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 257 192 zł – zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębniono środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Stołówki szkolne i przedszkolne 475 368 zł

CZYTAJ  Będą wymieniać się ubraniami. Nowa akcja w hali arena

Ochrona zdrowia 1 milion 569 000 zł w tym: zwalczanie narkomanii 47 000 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 041 000 zł.

Pomoc społeczna 30 milionów 909 947 zł w tym: domy pomocy społecznej 1 milion 620 089 zł – pokrycie kosztów utrzymania 61 pensjonariuszy umieszczonych w DPS-ach, 3 osoby oczekują na rozpatrzenie wniosku.

Zasiłki i pomoc w naturze – 1 milion 692 854 zł
Dodatki mieszkaniowe 4 460 000 zł – na pomoc mieszkańcom miasta w utrzymaniu lokali mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
Zasiłki stałe 949 700 zł – to zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to jest zindywidualizowane, wyrównujące dochód osoby uprawnionej do wysokości kryterium dochodowego z pomocy społecznej.
Ośrodki pomocy społecznej – 4 miliony 788 303zł
Utrzymanie żłobka – 638 588 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 394 100  
Środki na uruchomienie prac społeczno- użytecznych – 16 000 zł,
Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( wkład własny) – 434 015 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza 1 541 453 zł w tym na świetlice szkolne 1 milion 093 453 zł – kwota przeznaczona będzie na utrzymanie świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia
Pomoc materialna dla uczniów 388 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 milionów 368 458 zł – w tym utrzymanie zieleni – 1 milion 855 926zł, oświetlenie placów i dróg – 4 miliony 299 999zł. Na utrzymanie schroniska dla zwierząt 280 000 zł, na sterylizację zwierząt 20 000, na chipowanie 10 000, na remont i modernizację schroniska – w sumie 120 000 ( wliczone wkłady gmin).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 milionów 876 458 zł – utrzymanie i działalność OCK, Kina Komeda, Forum Synagoga, Biblioteki Publicznej, Muzeum Miasta oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Kultura fizyczna 2 miliony 129 000 zł – w tym 1 milion 109 000zł wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, 972 000 – na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 1 milion 102 000 zł przeznacza się na realizację:
a) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 055 000 zł,
b) zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 47 000 zł

Inwestycje – blisko 30 milionów złotych

1. Remonty wiat przystankowych 60 000
2. Zakup wiat przystankowych 84 294
3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Raszkowskiej (narożnik z ul. Wolności) – projekt 15 000
4. ul. Mertki – parking przy przychodni 200 000
5. ul. Staroprzygodzka – ciąg pieszo – rowerowy 200 000
6. ul. prof. Kaliny (od Witosa do Grabowskiej) – chodniki i ścieżka rowerowa 235 000
7. ul. Lipowa – chodnik po stronie zachodniej od Różanej do Kwiatowej 60 000
8. ul. Klasztorna – chodnik (od ul. Radosnej do granic miasta) – porozumienie z Powiatem Ostrowskim 50 000
9. ul. Wiśniowa – projekt 35 000
10. ul. Drzymały 223 000
11 ul. Malinowa 200 000
12 Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim 2 500 000 ( wkład miasta)
13 ul. Promienista 200 000
14 ul. Radosna – z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rowu „P” 450 000
15 ul. Piłsudskiego 110 000
16 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej 200 000
17 ul. Dębowa 500 000
18 ul. Świetlicowa 500 000
19 ul. Gwarna 400 000
20. ul. Ukośna 200 000
21. ul. Witosa – ścieżka rowerowa od ul. Nowa Krępa do ul. Grabowskiej 10 000
22.ul. Cisowa 20 000
23. ul. Kątowa 10 000
24. Sygnalizacja świetlna ul.Gorzycka – ul.Chłapowskiego – ul.Długa 150 000
25. Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim 2 752 000 ( wkład miasta)
26. ul. Toruńska 283 000
27. ul. Strumykowa 30 000
28. ul. Szembekowej (od ul. Grabowskiej do ul. Orzeszkowej) 230 000
29. ul. Poniatowskiego (od Okólnej do Traugutta) 650 000
30. ul. Dywizjonu 303 120 000
31. ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego) 20 000
32. ul. Grobla 365 000
33. ul. Bojanowskiego (połączenie z ul. Konopnicką) 12 000
34. ul. Żwirowa (od Nowej Krępy odc. 140 m) 10 000
35. ul. Jankowskiego (od Strzeleckiej do Jasnej) 25 000
36. ul. Nowa Krępa (od ul. Witosa do ul. Marii Curie Skłodowskiej) – modernizacja 30 000
37. Droga KL 15 (równoległa do ul. Wylotowej) 25 000
38. Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej 2 750 000 ( dokumentacja)
39. ul. Paderewskiego (od ul. Wysockiej do ul. Wrocławskiej) 30 000
40. Alejki w parkach miejskich 250 000
41. ul. Królowej Jadwigi (od Reymonta do Żeromskiego) 15 000
42. Rozbudowa systemu zarządzania oświetleniem ulicznym 100 000
43. Chodnik ul. Pruślińska ( odcinek od ul. Limbowej do ul. Drzymały) 70 000
44. ul. Bukowa – 20 000
45. Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 278 167
46. Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub gruntów zabudowanych do adaptacji 1 500 000
47. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z 24 oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim 1 250 000 ( wniosek o dofinansowanie budowy złożony w Banku Gospodarstwa Krajowego)
48. Wniesienie dodatkowego kapitału do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu 250 000
49. Budowa systemu informatycznego „MapOS” 120 000
50. Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie trzech punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
51. Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 80 000
52. Modernizacja górki saneczkowej w Szkole Podstawowej nr 7 200 000
53. Modernizacja wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z parkingiem 127 500
54. Budowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 9 96 000
55. Budowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 11 96 000
56. Budowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 17 96 000
57. Ostrów efektywny energetycznie 504 932
58. Ogrodzenie terenu Gimnazjum nr 1 25 000
59. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) 1 170 000 (złożony wniosek o dofinansowania z programu unijnego Jassica)
60. Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1) 315 000 (złożony wniosek o dofinansowania z programu unijnego Jassica)
61. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim 500 000
62. Budowa oświetlenia w ul. Okólnej 70 000
63. Budowa oświetlenia w ul. Zakątek 63 000
64. Budowa oświetlenia w rejonie ulic Grabowa i Cyprysowa 195 000
65. Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pussaka i Grześczyka 63 000
66. Budowa oświetlenia w ul. Kowalskiego 36 000
67. Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej 50 000
68. Budowa oświetlenia w ul. Jabłoniowej 55 000
69. Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 500 000
70. Budowa fontann na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego 400 000
71. Kiosk muzealny 30 000
72. Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury 1 000 000 ( inwestycja kilkuletnia, złożony wniosek o dofinansowania z programu unijnego Jassica)
73. Budowa skateparku w Parku 600 – lecia 500 000
74. Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej 450 000
75. Budowa Sali sportowej przy SP 11 – (inwestycja realizowana do czerwca 2014r., w 2012 r. zabezpieczono ponad 3 miliony złotych)

CZYTAJ  Po pijaku z impetem uderzył w drzewo

Za przyjęciem budżetu zagłosowało 18 radnych, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

 

POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx