Zostań ławnikiem sądowym

Udostępnij
Tweet

Rozpoczął się nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. Termin składania zgłoszeń mija 30 czerwca.

W Ostrowie Wielkopolskim na nową kadencję, zgodnie z wnioskami Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu, Rada Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wybierze: 30 ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu (w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) oraz 12 ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim (w tym 10 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).

Szczegółowe informacje

Informacja dotycząca składania dokumentów przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 10 maja 2023 r., Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego dokona wyboru ławników na kadencję od 2024 – 2027

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego dokona wyboru:
1)  30 ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
2)  12 ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, w tym 10 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn.zm.),
– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i   obywatelskich;
2)  jest nieskazitelnego charakteru;
3)  ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)  nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

CZYTAJ  Kluby sportowe dostały kolejną kasę z miasta

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim do 30 czerwca 2023r.:

1)  prezesi właściwych sądów,
2)  stowarzyszenia,
3)  inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

WAŻNE: Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

WAŻNE: Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

CZYTAJ  Rolnik szuka żony. Ostrowianin znalazł rolniczkę?

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Ważne!

Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego po 30 czerwca 2023 roku, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego stwierdza w drodze uchwały.

Kandydaci przed wyborami będą podlegać zaopiniowaniu przez Zespół do opiniowania kandydatów na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Kartę zgłoszenia wraz z formularzami oświadczeń można pobrać w Biurze Obsługi Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego – al. Powstańców Wielkopolskich 14 (Centrum Aktywności Lokalnej) w godz. 8.00-16.00 oraz
można pobrać także ze strony internetowej:

1) Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
2)    Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
3)    Ministerstwa Sprawiedliwości

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami wymienionymi w art. 162§ 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r . Prawo o ustroju sądów powszechnych należy dostarczyć  do Biura Obsługi Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
al. Powstańców Wielkopolskich 14 (Centrum Aktywności Lokalnej) w godzinach od 8:00 do 16:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Wyborów ławników Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2023 r.

POLECANE NEWSY
Subskrybuj
Powiadom o

10 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Matylda
3 miesięcy temu

Chore prawo, żeby wpierw urobić organizację, żeby móc kandydować. 🙁

oleG
3 miesięcy temu

Żałosny jest cały proces. To powinny być powszechne wybory,gdzie każdy może zgłosić swoją kandydaturę. W pierwszej fazie weryfikuje isę krytyczne parametry, potem ogół głosuje.

oleG
3 miesięcy temu

Na pewno opisano tu cały proces?

Nikodem
3 miesięcy temu

Znałem ławnika ormowca opowiadał znajomym jak było na sprawie kto z kim spał jak była brana od tyłu czy raczej żeby widział z kim się pie.doli . Lepsze rozwiązanie to ława przysięgłych chyba.

Nikodem
3 miesięcy temu

Pozostałości wosku po spacerowiczach jeszcze są :kuzyn ,kuzynka lewica , le.acja i tak dalej wolne sądy ?

Obcokrajowiec
3 miesięcy temu

To zajecie dla rencisty i społecznika w sumie czytając ile można sobie dorobić. Tak czy inaczej wstyd, szkoda było zamieszczać ten artykuł i tracić na niego czas.
Wstawka z Internetu
Ile zarabia ławnik sądowy? Jeśli myślisz o objęciu funkcji ławnika, musisz wiedzieć, że nie jest to zajęcie, z którego można się utrzymać. Ławnik może bowiem pracować jedynie kilkanaście dni w roku, nie otrzymuje również wynagrodzenie, a jedynie rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie

Do Obcokrajowiec
odpowiada  Obcokrajowiec
3 miesięcy temu

Zgadza się. A większość potrzebnych ławników jest w Kaliszu, czasem pojedzie się na jedną rozprawę, czasem na kilka… Maksymalnie można wyciągnąć miesięcznie kilkaset złotych,dobre dla emeryta lub rencisty i to przed 70…

Caryca
3 miesięcy temu

Połowa miejsc jest dla mojej rodziny. Reszta dla was

ok
odpowiada  Caryca
3 miesięcy temu

ok

Jacek
odpowiada  Caryca
3 miesięcy temu

Może da się coś utargować? 😉

10
0
Napisz co o tym sądziszx