Dotacje na wymianę ogrzewania

Udostępnij
Tweet

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje o rozpoczęciu naboru Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach  programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – Nabór II na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

I. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 21 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. 
Wnioski można składać wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

II. Miejsce i sposób składania wniosków:

 1. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).
 2. w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

III. Wnioski mogą składać:

 1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego,
 2. najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
 3. wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)   obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.

IV. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

 1. dochodów beneficjenta końcowego na postawie ostatniego złożonego zeznania podatkowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została za rok 2022 na poziomie:
 • podstawowym  – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
 • najwyższym  – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
 1.  rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
 • do 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu przedsięwzięcia, nie więcej niż 375 000 zł.

UWAGA:  WYMIANA STAREGO PIECA/KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE

V. Wnioski będzie można pobierać:

 1. w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
 2. w pokoju nr 40 zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
 3. ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (www.umostrow.pl).

 

WAŻNE: Do wniosku należy przedłożyć  następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie (jeśli lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością wynikającą z prawa własności lub z ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu).
 2. Zgoda współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
 3. Pełnomocnictwo (o ile w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik wnioskodawcy, współwłaścicieli, współmałżonka) wraz  potwierdzeniem wniesienia  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo.
 4. Dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu uprawniający Beneficjentów do określonego poziomu dofinansowania – pit 37 za rok 2023, zaświadczenie o dochodzie z MOPS Ostrów Wielkopolski.
 5. Dokumentacja fotograficzna istniejącego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym.

Dodatkowe wymagane dokumenty dla wspólnoty mieszkaniowej:

 1. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu.
 2. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej o przystąpieniu do realizacji zadania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie-Nabór II”.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www:

KOMPLETNE WNIOSKI REALIZOWANE BĘDĄ DO WYSOKOŚCI POZYSKANEJ PRZEZ MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI DOTACJI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU.

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Paulina Barcicka – Specjalista ds. Klimatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach pracy Urzędu – pok. nr 40 tel. 62 58 22 440.

 

 

1. Program, koszty kwalifikowalne

 • Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie Nabór II
 • Załącznik 1 do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie Nabór II – Koszty kwalifikowalne
 • Załącznik 1 a do Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie Nabór II – Koszty kwalifikowalne

2. Materiały

 • Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach  Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – Nabór II na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. – załącznik nr 1 do Zarządzenia
 • Lista kryteriów przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinansowania – załącznik nr 2 do Regulaminu

3. Wniosek o dofinansowanie

 • Wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych – załącznik nr 1 do Regulaminu
 • Wniosek o dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych – załącznik nr 1a do Regulaminu
 • Oświadczenie współmałżonka
 • Oświadczenie współwłaścicieli
 • Pełnomocnictwo

4. Wniosek o płatność

 • Wniosek o płatność – załącznik nr 3 do Regulaminu
 • Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów kwalifikowanych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
 • Protokół odbioru prac wykonawcy w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – Załącznik nr 2 do Wniosku o płatność
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
 • Protokół z kontroli przedsięwzięcia w lokalu/budynku beneficjenta końcowego po zakończeniu realizacji jego przedsięwzięcia
 • Dokument podsumowujący audyt energetyczny
5. Umowa o dofinansowanie – załącznik nr 2 do ZarządzeniaLink do pobrania dokumentów:

https://umostrow.pl/aktualnosci/cieple-mieszkanie-nabor-ii-na-terenie-gminy-miasto-ostrow-wielkopolski.html

POLECANE NEWSY
Udostępnij
Tweet
Subskrybuj
Powiadom o

18 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Super
23 dni temu

Fajnie, chciałbym zmienić okna to nie mogę bo blok jest podpięty pod OZC, a warunkiem jest wymiana źródła ciepła. Cudownie 🙂 Kto te kryteria tworzy…

18
0
Napisz co o tym sądziszx